Geneza i cel powstania

Idea Integrity+ to odpowiedź na potrzeby firm często borykających się w swojej codziennej działalności ze słabym przepływem informacji między pracownikami i całymi zespołami oraz nieuporządkowanym obiegiem dokumentów – w przeważającej większości nadal funkcjonujących w formie papierowej – generując w ten sposób liczne problemy organizacyjne.

Zazwyczaj podobne trudności wynikają przede wszystkim ze słabej efektywności procesów biznesowych i niewystarczającej ich integracji i przekładają się bezpośrednio na skuteczność działania całej organizacji.

Integracja procesów w przedsiębiorstwie i ich wsparcie narzędziami informatycznymi pozwala to zmienić. Identyfikacja, opisanie, optymalizacja oraz przede wszystkim pełna automatyzacja procesów pozwoli wprowadzić firmę w nowy, wyższy wymiar jej funkcjonowania. Wdrażając Integrity+ zwiększamy efektywność całej organizacji oraz w bliskiej perspektywie znacząco redukujemy bieżące koszty działalności.

o_systemie_integrity_plus_2
Budowa

Rozwiązanie składa się z kilkunastu dużych modułów tematyczno-funkcjonalnych odzwierciedlających i obsługujących grupy procesów biznesowych jakie najczęściej spotyka się w firmach. Dzięki temu każdy przyszły użytkownik już na wstępnym etapie zapoznawania się z produktem ma bardzo szerokie pole wyboru, co często znacznie ułatwia sprecyzowanie konkretnych potrzeb i oczekiwań.

Integrity+ jest jednak przede wszystkim narzędziem elastycznym, co oznacza, że może być w pełni dostosowany do indywidualnych wymagań klienta w zakresie obsługiwanych procesów, dostępnych modułów, modyfikacji działania już istniejących rozwiązań czy wreszcie wyglądu samego interfejsu. Ostateczny kształt rozwiązania zależy więc od oczekiwań, potrzeb oraz rozwiązań wypracowanych wspólnie z daną firmą podczas analizy przedwdrożeniowej.

Co daje Integrity+?

Automatyzacja i standaryzacja obiegu dokumentów

ułatwienie kontroli nad dokumentami elektronicznymi i papierowymi, szybka rejestracja, wyeliminowanie błędów w opisach, łatwa koordynacja obiegu dokumentów w organizacji i znaczne przyspieszenie tego procesu, wyeliminowanie ryzyka przekroczenia istotnych terminów (płatności, dostaw, realizacji zapisów z umów wewnętrznych i zewnętrznych), pełna wiedza na temat miejsca „odłożenia” dokumentu.

Skrócenie czasu trwania procesów biznesowych

wiele działań wykonywanych jest automatycznie, system koordynuje przebieg procesów wymuszając na użytkownikach wykonanie określonych działań w konkretnym czasie, proces może być kontynuowany niezależnie od fizycznej obecności użytkownika w danym miejscu i czasie (dostęp do systemu poprzez przeglądarkę internetową lub z poziomu aplikacji mobilnej)

Ułatwienie kontroli nad procesami oraz ich optymalizacji

łatwy dostęp do informacji oraz aktualnego stanu danego procesu, możliwość generowania szczegółowych, nowoczesnych raportów (Dashboard-ów) w czasie rzeczywistym dotyczących zarówno procesowanych zadań, jak również przebiegu samego procesu (obciążenie poszczególnych stanowisk/działów, czas wykonania konkretnych czynności itp.)

Większe bezpieczeństwo informacji

dostęp do określonego rodzaju danych, dokumentów lub etapów procesu, mają wyłącznie uprawnieni pracownicy (możliwość indywidualnego definiowania uprawnień i ich późniejszych zmian), możliwość dodatkowej archiwizacji wszelkich niezbędnych danych.

Wyeliminowanie działań niewnoszących wymiernej wartości

skrócenie czasu oczekiwania na dokumenty, brak konieczności fizycznego przekazywania ich z rąk do rąk, szybsze poprawianie ewentualnych błędów formalnych (np. w opisach dokumentów) i szybki powrót dokumentu do dalszego obiegu, wyeliminowanie konieczności powtarzania tych samych prostych czynności przy każdym starcie procesu (wiele z nich może być bowiem indywidualnie zdefiniowane w systemie na stałe, lub w formie list wyboru).

Ograniczenie kosztów operacyjnych

obniżenie pracochłonności i usprawnienie procesów realizowanych w przedsiębiorstwie zapewnia duże oszczędności, eliminując koszty związane z nieefektywnym wykorzystywaniem czasu i posiadanych zasobów.